PostHeaderIcon สถาบันกวดวิชา บัณฑิตจุฬา

การเรียนที่สถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬาเป็นการฝึกฝนทางด้านความคิดเสริมสร้างทักษะทางด้านคณิตศาสตร์จากการสังเกตโจทย์ นำไปวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นเทคนิคในการสอบแข่งขันทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมทั้งพร้อมสอบคณิตศาสตร์กับสสวท.,มีการทดสอบเด็กก่อนเข้าเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์พื้นฐาน ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล - มัธยมปลาย

วัตถุประสงค์และมุมมองของระบบการเรียนการสอน bunditchulatutor
- เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้กับระบบที่มีประสิทธิภาพ
- อยากเห็นนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ
- กระจายความรู้จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นให้เท่าเทียมกัน
- จับตาดูนักเรียนทุกคนแบบเฉพาะตัวให้ได้ความรู้เท่า ๆ กัน
- สามารถนำไปใช้กับเวลาเรียนจริงและพร้อมจะเผชิญกับการสอบเข้าศึกษาต่อในอนาคต
- ลดภาระของผู้ปกครองในด้านวิชาการจนประสบความสำเร็จ
- วางแผนและแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนในอนาคต

ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน เข้าใจคำศัพท์ ตั้งแต่ง่ายจนไปคำศัพท์ยาก และมีหลายความหมาย เน้น Structure และ Grammar เพื่อให้เด็กสามารถสร้างประโยค และตอบโจทย์ได้ด้วยตนเอง
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาการเขียน การออกเสียงได้ถูกต้อง


คณิตศาสตร์
เสริมทักษะการคำนวณ การแก้ปัญหาโจทย์ระบบการสอนเฉพาะตัว
หลักการสอนของสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา คือ
สอนสดเฉพาะตัว ทดสอบและประเมินผลติดตามอย่างใกล้ชิด ปริมาณแบบฝึกหัด แนวข้อสอบหรือข้อสอบจากส่วนกลางในปริมาณที่มาก และเพิ่มเติม เสริมแบบฝึกหัดพัฒนาพิเศษเป็นรายบุคคล


เปิดสอนคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ